Hoş Geldiniz!

   İLETİŞİM   I   ANASAYFA    

 

  Başkan
 
Başkandan
 
Belediye Tarihçesi
 
Belediye Meclisi
 
İlanlar
 
Faaliyet Raporları
  Genel Bilgiler
 
Y.Sarıkayalılar Derneği
 
Tarih
 
Coğrafya
 
Tarım
 
Basında Yukarısarıkaya
 
Geleneklerimiz
 
Yemeklerimiz
 
Harita / Uydu Görünüm
 
Civar Belde ve Köyler
 
İlgili Linkler

GALERİYE

EN SON EKLENEN FOTOĞRAFLAR

galeri 

Hava durumu

YOZGAT

KAYSERİ

YOZGAT

KAYSERI

 

 
 
 

 

 

 

 

HİZMET STANDARTLARI

 
YUKARISARIKAYA KASABASI’NIN TARİHİ COĞRAFYASI
Yukarısarıkaya, denizden yüksekliği 1200 metre olup, Yozgat (Bozok) ilinin Sarıkaya İlçesine bağlı bir kasabadır. Daha önceleri köy iken 1992 yılında idari bir değişiklikle kasaba (Belde) statüsüne kavuşturulmuştur. Geniş meraları ve otlakları olan ve geçimini tarımla ve hayvancılıkla sağlayan kasaba, düz bir arazi üzerine kurulmuştur. Etrafını çevreleyen Aşağısarıkaya, Burunkışla, Çakmak, Poyrazlı ve Ömerli köyleriyle arazisi karışan bir yerdir. İklim olarak karasal iklime sahip olan belde, yazları Dağ Çardağı denilen mevkie gidip gelmek suretiyle yaylaya çıkarlar. Kış yiyeceklerini yazları buradan elde ettikleri süt-yoğurt ve yağ ile temin ederler.
 
Yukarısarıkaya’nın yerleşimi XVII-XVIII yüzyıla kadar dayanan bir tarihi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak buranın tarihi kalıntılarını incelediğimiz zaman biraz daha gerilere gitmek gerektiği inancındayım. Nedeni ise burada ve etrafında bulunan tarihi höyüklerin oluşu , burada kurulan medeniyetlerin eski olduğu kanaati uyandırmaktadır. Höyüklerin yapılış amaçları düşünülürse, belirli uzaklıklarda yapılması haberleşme ve gözetleme yerleri olarak yapıldığı sanılmaktadır. Çünkü Yukarısarıkaya’nın doğusunda bulunan Burunkışla köyünde, İninönü’nde ve Yukarısarıkaya’nın içinde bulunan höyüklerin bir üçgeni andıran haberleşme yerleri olarak inşa edildiği muhakkaktır. Ayrıca Bey Yurdu (Bağ Yurdu) dediğimiz yerde bulunan Altın Çukuru mevkiindeki höyüğün, yüksekte olması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu höyük Burunkışla’da ki höyüğü görmekte ve alacağı haberleri veya işaretleri Yukarısarıkaya’da ki höyüğe, oradan da İninönü’ndeki höyüğe haber vermektedir. Onun için altın çukurundaki bulunan höyük ve çevresi büyük önem arz etmektedir. Hatta burada bazı paraların ve çanakların bulunduğu rivayetleri bunu doğrulamaktadır. Buda bize gösteriyor ki, Altın Çukuru, Yukarısarıkaya ve İninönü mevkilerindeki höyükler geçmiş dönemlere ait yerleşim merkezleri olarak görevlerini tamamlamışlardır. Ancak günümüzde bu höyüklerin etrafında kurulan Yukarısarıkaya kasabası ve Burunkışla köyü yerleşim merkezi olarak yaşantısını devam ettirmektedir. Kuzeydoğusunda bulunan Burunkışla köyü burada da yukarda bahsetmiş olduğumuz höyüklerden biri hala durmaktadır. Burunkışla sınırları içerisinde bulunan Sıra Armut Dağı’nın eteklerinde kurulmuş, günümüzde ise bu Göğdelice köyü bulunmaktadır.
 
Yukarısarıkaya Köyü’ne yerleşen oymakları ve cemaatleri incelediğimiz zaman buraya yerleşen topluluğun Anadolu’nun bir çok yerinden gelerek yerleştikleri ortaya çıkmaktadır. Buraya yerleşen konar göçerlerin boş ve harabe yerleri şenlendirmesi, boş olan toprakları doldurmaları için Osmanlı Devleti belli noktalarda gerekli iskan politikasını uygulamıştır. Bu Türkmen konar göçerleri Yeni İl ve çevresinde bir bütünlük sağladıktan sonra yaylaya çıkarlardı. Yazları Arapgir, Canik, Divriği, Bozok, Çorum, Amasya ve Sivas Sancaklarında yaylayıp, kışında Antakya ile Şam arasındaki bölgelere giderlerdi. Osmanlı iskan siyaseti açısından farklı Türk boylarının ve cemaatlerinin burada bir araya gelerek kaynaşıp bir köy oluşturdukları muhakkaktır. Her ne kadar farklı yerlerden gelseler de zaman içerisinde birbirlerinden kız alıp vermeleriyle akraba olmuşlardır. Burada yaşayan oymakları ve cemaatleri ulaşabildiğimiz kadarıyla aşağıda zikretmeye çalışacağız.
 
Yukarısarıkaya’ya Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelip, yerleşen oymakların kimlikleri ve nereden geldikleri, hangi sancağa mensup oldukları ve diğer oymak ve cemaatlerin nerede oldukları hakkında Faruk Sümer, Oğuzlar, (Türkmenler), İstanbul 1999; Cevdet Türkay’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaâtlar” adlı kitabından bulduğum bilgileri vermek istiyorum.
1-Acem, Acemler, Acem Türkmâni; Nevşehir Kazası (Niğde Sancağı). Bulduğu Karyesi (Niğde Sancağının Aksaray Kazasında) Türkmen Taifesindendir.
 
Mezkur karye, tarik-i caddede olmak hasebiyle Kayseriyye ve İzmir ve Adana ve gayri Kârbanların güzergahı olduğundan gayri, ziyade mahuf ve muhatara olduğuna binaen, onbeş sene mukaddem (1168 de) cemaat-ı merkume avarız vesair resm-i âdetlerini vermek şartıyle derebend kayd ve tayin olunmuştur.
Bu cemaat, bazen perakende-i Dünigân ve Muhacirin Cemaatı diye geçer. Acem Türkmânı Cemaatı, Konya muzafatından Sahra Nahiyesinde vâki Konya’ya oniki saat mesafede olan ismil derebendi muhafazasına memur edilmek üzere iskân olunmuşlardır.

2-Hamikoğulları, Hamudlu (Hamurlu); Bozok, Meraş, ve Niğde Sancakları, Yüreğir Kazası (Adana Sancakları), Bunlar Türkmen Yörüklerindendir.
 
3-Cabadlar (Ca’berhacılı-Urkanbali); Bozok Eyaleti Türkmen taifesindendir. Ayrıca Ca’ber Hacılı Cemaatı Mamalu Aşiretindendir. Bir de Cabirli’ler vardır ki bunlarda Bozok ve Erzurum Sancaklarındandır.
 
4-Celaloğulları; Kars-ı Meraş Sancağına ait olup, Yürükan taifesindendir.
 
5-Hacı Mehmetoğulları; (Hacımehmedli-Hacımehmedlü), Alâiyye, Malatya Sancakları, Türkmen Yörükan taifesindendir.
 
6-Fettahlı (Fettahlu), Fettahoğlu, Fettahoğulları; Alaiye, Kilis, Ayıntab (Gaziantep) ve Meraş Sancakları, Manavgat Kazası (Alaiye Sancağı) Adana ve İçel Sancakları, Türkmen Yörükan taifesinden.
 
7-Köşkeroğulları, Köşker, Kökerhacılı, (Köşkerhacılu), Köşkerli, Kökerlu, (Köşkeroğlu); Tarsus, Adana, Bozok, Meraş, Sis ve Haleb Sancakları, Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti), Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Selmanlu-i Sağir Kazası (Bozok Sancağı), Türkmen Yörükan taifesindendir.
 
8-Köralioğulları Körler; Kırşehir ve Bozok Sancakları, Yörükan taifesindendir.
 
9-Hacıvelioğulları Hacıveli, Hacıveliler; Kalkanlı ve Elmalı Kazaları (Teke Sancağı) Alaiye Sancağı, Gölhısar-ı Hamid Kazası (Hamid Sancağı, Biga Sancağı, Yörükan taifesindendir.
 
10-Öküzcüler, (Öküzler, Öküzlü (Öküz); Erzurum, Çıldır, Kars ve Sivas Eyaletleri, Kedegara Kazası (Amasya Sancağı), Sinop Kazası (Kastamonu Sancağı) Ulaş Kazası (Tarsus Sancağı), Ekrad Yörükan taifesindendir.
 
11-Demirciler Demircioğulları), Demirci, Demirciler, Demircili; Tatar Pazarı Kazası (Paşa Sancağı) Ayasuluğ Kazası (Aydın Sancağı) Siverek Sancağı (Diyarbekir Eyaleti), Adana, Kayseriye, Trabzon, Meraş, Niğde, Haleb ve Gelibolu Sancakları, Kurşunlu Kazası (Kengiri Sancağı), Ergani Kazası (Diyarbekir Sancağı),Elbistan Kazası (Meraş Sancağı), Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Edirne Kazası (Paşa Sancağı), Karahisar-ı Nallu Kazası (Hüdavendigar Sancağı) Eyübeli Kazası (Aksaray Sancağı), Adranos Kazası (Hüdavendigar Sancağı), Abri Kazası (Gelibolu Sancağı), Türkmen Yörükan Taifesindendir.
 
12-Saçlıoğulları; Hezargrad Kazası (Niğbolu Sancağı, Yörükan Taifesindendir.
 
Saçlıhacı; Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti), Yörükan Taifesindendir.
 
Yuraloğulları; Yüreğir, (Yüragir), Adana ve Meraş Eyaletleri, Mazon Kazası (Menteşe Sancağı), Irla ve Gölhisar Kazaları (hamid Sancağı), Yörükan Taifesindendir.

Netice olarak, Yukarısarıkaya Kasabasında bulunan oymak ve aşiretleri incelediğimizde hepsinin de Yörük olması akla şunu getirmektedir. Buraya gelip yerleşme amaçları koyunlarını ve hayvanlarını otlatmak ve yazlık kışlık olarak kullanmaktadırlar. Daha sonraki dönemlerde buraya yerleşen topluluklar bir daha gitmeyerek burayı yurt edinmişlerdir. Burada yaşayan topluluğun Türkmen Yörüklerinden olması ve aynı şeyleri paylaşmaları yüzyıllarca bir arada yaşamalarını sağlamıştır. Ayrıca Yukarısarıkaya’ya farklı yerlerden gelip yerleşen insanlara da kapılarını açmaları, Türk’ün misafirperver olduklarını da göstermişlerdir. Günümüzde ikibini geçen nüfusuyla ve kasaba statüsüne getirilmesiyle de önderliğini etrafındaki köylere göstermiştir. Yeni çalışmaların yapılması köy görünümünden çıkarılarak kasabaya dönüştürüldüğü gibi, ileriki dönem ve zaman içerisinde de ilçe olma yolunda atılımlarının olacağını ümit ediyor ve başarılar diliyorum.

 

Tarih : 14 Kasım 2006 Salı
Hit : 6279

New Page 1
 

 
Yukarısarıkaya Belediye Başkanı
Mevlüt AYHAN

BAŞKANA MESAJ

YENİ BELEDİYE BAŞKANINDAN YAPMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMETLER NELERDİR
KANALİZASYON HİZMETLERİ  % 8 (47 kişi)
ÇEVRE DÜZENLEMESİ  % 36 (197 kişi)
KİLİTLİ PARKE YAPIMI  % 5 (32 kişi)
YOL YAPIMI  % 30 (166 kişi)
KASABAMIZA BAZ İSTASYONU  % 18 (103 kişi)

 

Bu ankete 545 kişi katıldı.

 

ŞİİR DEMETİ

ATACAN LEKESİZ


ÇOK YAKINDA

KÖYÜME ÖZLEM

SIDDIK ÜNALAN


KÖYÜME ÖZLEM

GURBETTEN SILAYA

ADEM POLAT


MEMLEKETE DUYGU

Aktif Ziy. 2
Bugün Topl.1
Ayrıntı